18.6.2019 VakO 661:2018

Tillämpning av arbetspensionslagar - Omfattas av lagen om pension för arbetstagare - Pensionsförsäkring - Anställningsförhållande

Diarienummer: 661:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om pension för arbetstagare 1 §, 2 § och 4 § , ...Arbetsavtalslagen 1 kap. 1 §
Givet: 18.6.2019

I ärendet avgjordes frågan om lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare skulle tillämpas gällande B:s verksamhet i A Ab. Arbetstjänster som B hade utfört till A Ab hade fakturerats genom firma C. Vid skattegranskning hade den egentliga näringsverksamhet som firma C idkat ansetts utgöra skönhetsvård. Det faktum att firma C hade sålt färdtjänster utförda av B ansågs inte svara sakens egentliga natur och syftemål. Den ersättning som A Ab hade betalat till B betraktades som i lagen om förskottsuppbörd avsedd lön. B ansågs utfört tjänster som närmast rörde transporter och underhåll av inventarier med fordon som ägdes av A Ab enligt dess behov och givna instruktioner. B hade handlat mot vederlag för A Ab:s räkning och B ansågs inte ha haft någon företagarrisk, som är central för företagsverksamhet. Försäkringsdomstolen ansåg i en helhetsbedömning av den i ärendet företedda utredningen att det hade varit fråga om arbete som skett i anställningsförhållande. Således skulle lagen om arbetstagare tillämpas för B:s verksamhet i A Ab. A Ab:s besvär förkastades.

 
Publicerad 14.2.2020  Uppdaterad 18.6.2020