28.1.2020 VakO 1670:2019

Brottsskade - Tidsfrist - Tillstånd till fortsatt handläggning

Diarienummer: 1670:2019
Tillämpad lagstiftning: Brottsskadelag 25 § 1 mom.
Givet: 28.1.2020

Enligt 25 § 1 momentet i brottsskadelagen ska ersättning sökas skriftligen inom tre år efter det att en lagakraftvunnen dom meddelats i ersättningsärendet eller, om ärendet inte har behandlats vid domstol, inom tio år efter det att brottet begicks. Av särskilda skäl kan ersättning även sökas senare. A hade utsatts för misshandel och olaga hot. Tingsrätten dömde 28.10.2015 gärningsmannen till straff och ålade gärningsmannen att betala ersättning till A. Genom sitt beslut 4.3.2016 beviljade hovrätten inte tillstånd till fortsatt handläggning. A hade sökt ersättning enligt brottsskadelagen 1.3.2019. Försäkringsdomstolen ansåg att den senaste lagakraftvunna domen i A:s ersättningsärende var tingsrättens dom 28.10.2015, och att A:s ansökan om ersättning 1.3.2019 hade lämnats in efter den tidsfrist om vilken föreskrivs i 25 § i brottsskadelagen. I ärendet hade det inte framkommit några sådana särskilda skäl som avses i lagen enligt vilka ersättning kunde ha sökts senare.

 
Publicerad 6.4.2020