12.12.2019 VakO 2551:2018

Rehabilitering - Besvärsrätt - Verkställighet

Diarienummer: 2551:2018
Tillämpad lagstiftning: Finlands grundlag 21 § 1 mom., ...Lag om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen)
Givet: 12.12.2019

Folkpensionsanstalten hade beviljat A krävande medicinsk rehabilitering. Försäkringsdomstolen ansåg att A:s rättsskydd kräver att Folkpensionsanstalten i rehabiliteringsärendet meddelar A ett beslut också om den serviceproducent som tillhandahåller den krävande medicinska rehabiliteringen och att A kan få detta beslut prövat av ett oberoende rättsskipningsorgan.

 
Publicerad 9.4.2020