17.3.2020 VakO 757:2019

Studiestöd - EU-rätt - Likabehandling - Arbetstagares familjemedlem

Diarienummer: 757:2019
Tillämpad lagstiftning: Lag om studiestöd 1 § 2 mom. 1 punkten
Givet: 17.3.2020

Med beaktande av unionens rättspraxis gällande begreppet och ställningen för arbetstagare ansåg försäkringsdomstolen att A:s make, som varit anställd på heltid i Finland, skulle betraktas som arbetstagare som avses i artikel 18 och 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), trots att den huvudsakliga grunden för makens vistelse i landet kunde anses vara studier för avläggande av doktorsexamen. Därför var bestämmelserna i lagen om studiestöd för finska medborgare tillämpliga på A på basis av ställningen för EU-arbetstagares familjemedlemmar.

 
Publicerad 26.5.2020