17.2.2020 VakO 3479:2018

Folkpension - Jäv - Sjukpensionsansökan - Sökande av ändring

Diarienummer: 3479:2018
Tillämpad lagstiftning: Rättegångsbalken 13 kap 5 §
Givet: 17.2.2020

Försäkringsdomstolen ansåg att en medlem i besvärsnämnden för social trygghet som deltagit i avgörandet av ett besvärsärende gällande sjukpension enligt folkpensionslagen inte var jävig, trots att B var medlem i Folkpensionsanstaltens pensionsförsäkringsdelegation samtidigt som B som medlem i besvärsnämnden för social trygghet deltagit i avgörandet av ändringssökandens ärende gällande sjukpension.

 
Publicerad 15.6.2020