Kontaktuppgifter

POSTADRESS

Försäkringsdomstolen
PB 1005
00521 Helsingfors

BESÖKSADRESS

Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Med hjälp av huvudstadsregionens karttjänst HelsingforsRegionen.fi kan du lokalisera försäkringsdomstolen genom att klicka på länken, skriva in Bangårdsvägen 9 i sökfältet och trycka på Enter-tangenten.

Försäkringsdomstolen ligger alldeles nära Böle järnvägsstation. Alla VR:s lokal- och fjärrtåg stannar på Böle järnvägsstation. Tilläggsinformation om bussarnas och spårvagnarnas tidtabeller och rutter hittas på webbsidan hsl.fi. Kundparkeringsplatser finns inte tillgängliga.

Försäkringsdomstolens registratorskontor betjänar kunder måndag till fredag klockan 8.00–16.15.

TELEFONNUMMER

Växel: 029 564 3200
Registratorskontor: 029 564 3210
Fax: 029 564 3100

Vid samtal från utlandet ska "029"-delen av numret ersättas med "+358 29".

Samtalspriser

E-POST

vakuutusoikeus(at)oikeus.fi I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @.
Ändringssökande som skickar e-post ska ovillkorligen använda ovan nämnda e-postadress.

E-post ska under inga omständigheter skickas till försäkringsdomstolens tjänstemäns personliga e-postadresser. Det rekommenderas inte att bilagor bifogas till e-postmeddelandet. E-post eller andra meddelanden kan inte skickas via sociala medier såsom Facebook. Ändringssökanden uppmanas att bekanta sig med sidan elektronisk kommunikation innan e-post skickas till försäkringsdomstolen.

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Ändringssökanden kan uträtta ärenden som gäller ett ärende som behandlas i försäkringsdomstolen via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Om tilläggsutredning skickas som bilaga i e-tjänsten, ska bilagan skickas i ett godkänt lagringsformat.

På sidan Elektronisk kommunikation finns information om förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst och bland annat om hur bilagor ska skickas.

I de flesta besvärsärenden som hör till försäkringsdomstolens behörighet tillämpas ett rättelseförfarande där besvärsskriften ska inlämnas till den förmånsanstalt som fattat det ursprungliga beslutet. Besväret kan endast lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst i de ärenden där besväret enligt besvärsanvisningen inlämnas direkt till försäkringsdomstolen istället för den förmånsanstalt som fattat beslutet.

På webbsidan elektronisk kommunikation finns information om hur ett besvärsärende anhängiggörs vid försäkringsdomstolen

 
Publicerad 20.3.2019