Lisäselvitys

Lisäselvityksen toimittaminen vakuutusoikeudelle

Vakuutusoikeudessa käsiteltävään asiaan on mahdollista toimittaa uutta selvitystä muutoksenhakukirjelmän liitteenä ja myöhemminkin.

On suositeltavaa, että lisäselvitys toimitetaan mahdollisimman pian asian vireilletulon jälkeen tai että sen toimittamisesta myöhemmin ilmoitetaan kirjallisesti. Lisäselvityksen toimittaminen etenkin odotettavissa olevan käsittelyajan loppupuolella saattaa pidentää käsittelyaikaa, jos vakuutusoikeus joutuu sen johdosta kuulemaan vastapuolena olevaa tahoa ja sen jälkeen vielä muutoksenhakijaa.

Ratkaisupäivänä tai sen jälkeen vakuutusoikeuteen saapuneet lisäselvitykset voidaan jättää ottamatta huomioon. Muutoin ennen asian ratkaisemista saapuneet selvitykset otetaan aina huomioon asian käsittelyssä. Lisäselvitykset annetaan tiedoksi muille asianosaisille ja ne saattavat johtaa asiassa uuteen harkintaan. Tämän vuoksi lisäselvitysten toistuva toimittaminen tai niiden toimittaminen pitkän ajan kuluttua asian vireilletulosta johtaa yleensä asian käsittelyajan pidentymiseen. Muutoksenhakijoiden tulisi ottaa tämä huomioon lisäselvityksen toimittamista harkitessaan.

Lisäselvityksen toimittaminen sähköpostitse

Sähköpostitse toimitettavan lisäselvityksen sisältö tulisi ilmetä sähköpostiviestin tekstiosasta. Selvityksen toimittamista liitetiedostona ei suositella. Tietoturvaongelmien takia sähköpostitse ei tulisi toimittaa salassa pidettäviä tai muutoin arkaluontoisia tietoja sisältävää selvitystä. Esimerkiksi terveydentilaa ja taloudellista asemaa koskevia tietoja tai henkilötunnuksia sisältävää selvitystä ei suositella toimitettavaksi sähköpostitse.

Jos asiakirja välttämättä halutaan lähettää sähköpostiviestin liitetiedostona, tulee liitetiedosto tallentaa johonkin tekstinkäsittelyohjelmasta tai muusta työkaluohjelmasta riippumattomaan muotoon. Suositeltava tallennusmuoto on pdf- tai muu yleinen tallennusmuoto. Oikeuslaitoksen verkkosivuilla on tarkemmat tiedot hyväksytyistä tallennusmuodoista.

Tiedostot, jotka ovat muotoa bat, cmd, com, cpl, emf, exe, pif, rar, scr, vbs tai wmf, suodattuvat pois tietoturvasyistä.

Sähköpostiviestin koko liitetiedostoineen voi olla enintään 20 megatavua.

Sähköiset tallenteet

Lisäselvityksen toimittaminen sähköisessä asiointipalvelussa

Lisäselvityksen voi toimittaa hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Jos lisäselvitys toimitetaan liitetiedostona, tulee se toimittaa hyväksytyssä tallennusmuodossa.

Lisää tietoa liitetiedostojen toimittamisesta sähköisessä asiointipalvelussa on verkkosivulla

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisäselvityksen antaminen tiedoksi asianosaisille

Vakuutusoikeudelle toimitetuista lisäselvityksistä ilmoitetaan kirjallisesti asianosaisille itselleen, mutta asiamiehen käyttäessä puhevaltaa ilmoitukset menevät lähtökohtaisesti vain asiamiehelle. Heille varataan tilaisuus tutustua lisäselvitykseen ja antaa sen johdosta kirjallinen selityksensä. Selityksen antaminen ei ole välttämätöntä. Sen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Aikaa selityksen antamiseen varataan yleensä 14 päivää.

 
Julkaistu 14.6.2018