Sähköinen asiointi

Vakuutusoikeudessa sovelletaan soveltuvin osin lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan esimerkiksi mahdollisuutta toimittaa vireillä olevaan asiaan lisäselvitystä tai muutoin ottaa yhteyttä vakuutusoikeuteen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelua, telekopiota ja sähköpostia käyttäen. Muita sähköisiä asiointimuotoja ei toistaiseksi ole mahdollista käyttää vakuutusoikeudessa asioitaessa. Myöskään vakuutusoikeuden päätöksiä ei anneta tiedoksi sähköisessä muodossa, muutoin kuin hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa.

Vakuutusoikeuden telekopionumero on 029 564 3100 ja sähköpostiosoite on vakuutusoikeus(at)oikeus.fi. Lähetettäessä sähköpostia (at)-merkintä korvataan @-merkillä. Kun vakuutusoikeudelle toimitetaan selvitystä sähköpostitse, on ehdottomasti käytettävä edellä mainittua sähköpostiosoitetta. Tällöin lähettäjä saa sähköpostitse ilmoituksen sähköpostiviestin saapumisesta vakuutusoikeudelle.

Vakuutusoikeus ja sen palveluksessa olevat virkamiehet eivät käytä sosiaalisen median välineitä, kuten Facebookia virkatehtävien hoitamisessa. Asiointi vakuutusoikeudessa ei ole mahdollista sosiaalisen median välineitä käyttäen.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) mukaisten sähköisten asiointipalvelujen järjestämisessä viranomaisella ei ole velvollisuutta järjestää kaikkia mahdollisia sähköisiä keinoja asian vireille saattamiseksi. Viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu myös riittävän tietoturvallisuuden varmistaminen. Jos viranomainen saa sähköpostiviestin, mutta ei tietoturvasyistä voi avata siinä olevaa linkkiä, voi viranomainen pyytää lähettäjältä, että tämä lähettäisi viestin uudelleen tavallisena liitetiedostona.

Sähköisessä asioinnissa viranomaisten tulee tarjota kansalaisille riittävän hyvät mahdollisuudet asioida sähköisesti, kuitenkin niin, että viranomainen pystyy takaamaan riittävän turvallisuuden omassa toiminnassaan.

Sähköpostiviestin hyväksyttävät liitetiedostomuodot ja enimmäiskoko

Jos asiakirja välttämättä halutaan lähettää sähköpostiviestin liitetiedostona, tulee liitetiedosto tallentaa johonkin tekstinkäsittelyohjelmasta tai muusta työkaluohjelmasta riippumattomaan muotoon. Suositeltava tallennusmuoto on pdf- tai muu yleinen tallennusmuoto. Oikeuslaitoksen verkkosivuilla on tarkemmat tiedot hyväksytyistä tallennusmuodoista.

Tiedostot, jotka ovat muotoa bat, cmd, com, cpl, emf, exe, pif, rar, scr, vbs tai wmf, suodattuvat pois tietoturvasyistä.

Sähköpostiviestin koko liitetiedostoineen voi olla enintään 20 megatavua.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu

Muutoksenhakija voi asioida vakuutusoikeudessa käsiteltävänä olevassa asiassa hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Jos lisäselvitys toimitetaan sähköisessä asiointipalvelussa liitetiedostona, tulee se toimittaa hyväksytyssä tallennusmuodossa.

Asiointipalvelun sivuilla on tietoa hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisestä asiointipalvelusta ja muun ohella liitetiedostojen toimittamisesta.

Useimmissa vakuutusoikeuden toimivaltaan kuuluvissa valitusasioissa sovelletaan oikaisumenettelyä, jossa valituskirjelmä on toimitettava alkuperäisen päätöksen tehneelle etuuslaitokselle. Valitus voidaan toimittaa vakuutusoikeudelle sähköisessä asiointipalvelussa vain niissä asioissa, joissa valitus toimitetaan valitusosoituksen mukaan päätöksen tehneen etuuslaitoksen sijaan suoraan vakuutusoikeudelle.

Tietoa valitusasian saattamisesta vakuutusoikeuden käsiteltäväksi.

 
Julkaistu 14.6.2018