Hallinto ja henkilöstö

Vakuutusoikeuden palveluksessa on päätoimisesti 105 henkilöä. Lisäksi on valtioneuvoston vakuutusoikeuteen tehtäväänsä määräämät päätoiminen ylilääkäri ja 8 sivutoimista lääkärijäsentä.

Valtioneuvoston määräämiä työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevia sekä sotilasvamma-asioita tuntevia sivutoimisia asiantuntijajäseniä ja heidän varajäseniään on yhteensä noin 80.

Hallinnollinen organisaatio

Vakuutusoikeuden toimintaa johtaa ylituomari Juha Pystynen. Ylituomarin apuna muun muassa hallinto- ja nimitysasioiden valmistelussa toimii johtoryhmä, johon kuuluvat ylituomarin lisäksi osaston johtajat sekä kansliapäällikkö.

Lainkäyttötoiminta tapahtuu kolmella osastolla. Osaston johtajina toimivat Eeva Wahlberg osastolla 1, Minna Markkanen osastolla 2 ja Aija Peltola osastolla 3. Jokaisella osastolla on myös asessori, joka avustaa osaston johtajaa hallintoon ja töiden järjestelyyn liittyvissä tehtävissä. Lisäksi osastolla on valmisteluyksikkö, jonka esimiehenä toimii vastaava notaari.

Kansliapäällikkö johtaa hallinto- ja toimistopalveluyksikköä sekä valmistelee ja esittelee ylituomarin ratkaistaviksi talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat asiat. Kansliapäällikkönä toimii Paula Sorjonen.

Vakuutusoikeuden päätoiminen ylilääkäri suunnittelee ja kehittää vakuutusoikeuden lääketieteellistä arviointimenettelyä sekä huolehtii lääkärijäsenten töiden yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä sekä työskentelyn tehokkuudesta.

Henkilöstö

Asioiden ratkaisemisesta vastaavaan lainkäyttöhenkilöstöön kuuluu vakinaisesti ylituomari, kolme osaston johtajaa, 24 vakuutusoikeustuomaria ja 28 vakuutusoikeuden esittelijää, joista yksi toimii myös tiedottajalakimiehenä. Heidän lisäkseen lainkäyttöhenkilökuntaan kuuluu kansliapäällikkö.

Ylilääkäri toimii hallinnollisten tehtävien ohella lääkärijäsenenä ratkaisukokoonpanoissa.

Asioiden esivalmistelutyö suoritetaan osastojen valmisteluyksiköissä, joissa työskentelee vakinaisesti 23 notaaria. Yksi notaari jokaisessa valmisteluyksikössä on määrätty toimimaan vastaavana notaarina, jonka tehtävänä on huolehtia asioiden valmistelutyöhön liittyvistä järjestelyistä.

Hallinto- ja toimistopalveluyksikköön kuuluvat viranhaltijat vastaavat vakuutusoikeuden hallinnon ja ratkaisutoiminnan edellyttämistä palveluista. Heitä ovat informaatikko, tietohallinnon asiantuntija, kirjaaja, taloussihteeri, henkilöstösihteeri, arkistonhoitaja, 12 toimistosihteeriä ja virastomestari.

 
Julkaistu 27.11.2018