Försäkringsdomstolen som domstol

Försäkringsdomstolens uppgift är att se till att de som söker ändring i ärenden som gäller social trygghet erbjuds fullgott och effektivt rättsskydd.

Försäkringsdomstolen hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Bestämmelser om dess verksamhet finns i domstolslagen, lagen om rättegång och försäkringsdomstolens arbetsordning. I försäkringsdomstolens rättsskipning tillämpas förvaltningsprocesslagen, som är en lag som reglerar rättegångsförfarandet i förvaltningsdomstolar.

 
Publicerad 2.4.2020