Ärenden som behandlas vid försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolens uppgift i egenskap av specialdomstol är att behandla ärenden som gäller ändringssökande som enligt lagstiftningen om social trygghet hör till dess behörighetsområde. En besvärsanvisning bifogas till beslut i förmånsärenden som får överklagas. Där framgår den besvärsmyndighet som behandlar besvärsärendet. Nedan anges de förmåner vars ändringssökande försäkringsdomstolen behandlar.

Ärenden som gäller förmåner som verkställs av folkpensionsanstalten:

 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • bostadsbidrag
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • folkpension
 • stöd för skolresor
 • rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 • barnbidrag
 • hemvårdsstöd för barn
 • studiestöd
 • pensionsstöd för långtidsarbetslösa
 • ärenden gällande grönsöverskridande hälso- och sjukvård
 • förmåner enligt sjukförsäkringslagen
 • militärunderstöd
 • garantipension
 • tolkningstjänster för handikappade
 • moderskapsunderstöd

Ärenden som gäller övriga förmåner:

 • vuxenutbildningsstöd
 • stipendiemottagares socialskydd
 • lönegaranti
 • lantbruksföretagares ersättning för den självrisktid som avses i sjukförsäkringslagen
 • utkomstskydd

Ärenden som gäller arbetspension:

 • pensioner för anställda vid Ålands landskapsregering
 • pensioner för anställda vid riksdagen och statsrådet, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten
 • evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkans pensioner
 • frilanspensioner
 • pensioner för den offentliga sektorn
 • kommunala pensioner
 • lantbruksföretagares pensioner
 • lantbruksföretagares avträdelseersättning och avträdelsestöd
 • lantbruksföretagares generationsväxlingspension
 • sjömanspensioner
 • arbetspensioner
 • arbetspensionsrehabilitering
 • statens pensioner
 • företagarpensioner

Ärenden som baserar sig på skador:

 • ersättning till internerade civilpersoner
 • rehabilitering enligt trafikförsäkringslagen
 • lantbruksföretagares olycksfall
 • brottsskador
 • militärolycksfall
 • militärskador
 • rehabilitering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 • arbetsolycksfall och arbetssjukdomar
 • idrottsutövares olycksfall

Övriga ärenden:

 • handlingars offentlighet
 • gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
 • begäran om avgörande med anledning av rättshjälpsbeslut
 • tillämpningen av Finlands socialskydd
 • ärenden gällande omprövning av domstolsavgift
 • ärenden som gäller avbrytande av verkställighet
 
Publicerad 12.3.2018