Käsittelyn kesto

Asiat käsitellään pääsääntöisesti niiden saapumisjärjestyksessä. Uusien vireille tulevien asioiden osalta odotettavissa oleva käsittelyaika on 7 - 13 kuukautta.

Tehostettu käsittely

Tietyt asiaryhmät on vakuutusoikeudessa määrätty tehostettuun käsittelyyn kuuluviksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kuntoutusasiat. Lisäksi tehostettuun käsittelyyn otetaan asiat, joiden käsittelyaika ennen asian vireilletuloa vakuutusoikeudessa on ollut erityisen pitkä. Tehostettuun käsittelyyn kuuluvat asiat pyritään ratkaisemaan alle puolessa vuodessa vireilletulosta.

Käsittelyaikaan vaikuttavia tekijöitä

Yksittäisen asian käsittelyaika voi poiketa edellä selostetusta. Käsittelyajan pidentymiseen voi vaikuttaa muun muassa asiakirja-aineiston laajuus tai asian monimutkaisuus. Myös lisäselvityksen toimittaminen saattaa pidentää asian käsittelyaikaa.

Käsittelyajaksi vakuutusoikeudessa ei lasketa sitä aikaa, jonka valituskirjelmä liitteineen on ollut eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai muun laitoksen käsiteltävänä ennen sen toimittamista vakuutusoikeuteen.

Hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä

Oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voidaan hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Hyvityksen tarkoituksena on korvata viivästymisen aiheuttamaa huolta ja epävarmuutta.

Mahdollisuus hyvitykseen koskee 1.6.2013 alkaen myös vakuutusoikeudessa ja valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa vireille tulleita asioita.

Hyvitystä asian käsittelyn pitkittymisestä on vaadittava pääasiaa käsittelevältä tuomioistuimelta ennen käsittelyn päättymistä.

Arvioitaessa, onko oikeudenkäynti viivästynyt, otetaan oikeudenkäynnin keston lisäksi huomioon erityisesti asian laatu ja laajuus, asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta oikeudenkäynnissä sekä asian merkitys asianosaiselle. Lisäksi otetaan huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Hyvityksen määrä on 1 500 euroa vuodessa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on valtion vastuulla olevasta syystä viivästynyt. Tietyin edellytyksin hyvitystä voidaan korottaa tai alentaa. Hyvitystä maksetaan enintään 10 000 euroa.


 
Julkaistu 3.10.2018