Käsittelytavat ja -vaiheet

Käsittelytavat

Vakuutusoikeudessa sovelletaan lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019). Laki tuli voimaan 1.1.2020 ja se kumosi hallintolainkäyttölain, jota kuitenkin edelleen sovelletaan asioissa, joissa valituksenalainen päätös on tehty 31.12.2019 tai sitä aikaisemmin.

Muutoksenhakuasia käsitellään hallintotuomioistuimessa kirjallisesti valituksen, valituksen kohteena olevan päätöksen ja muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella.

Asiassa voidaan järjestää myös suullinen valmistelu, suullinen käsittely, katselmus tai tarkastus.

Lisätietoa suullisen käsittelyn järjestämisestä.

Vakuutusoikeus voi tarvittaessa pyytää lääketieteellisen asiantuntijalausunnon. Pääsääntöisesti lausunto pyydetään vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiltä.

Asian vireilletulo ja esivalmistelu

Valitus tai hakemus kirjataan vakuutusoikeuden kirjaamossa vireilletulleeksi. Vakuutusoikeudesta lähetetään asian vireilletulon jälkeen muutoksenhakijalle tai hänen asiamiehelleen ilmoitus vireilletulosta, jossa annetaan lisätietoa asian käsittelystä. Kirjaamosta asia siirtyy notaarille valmisteltavaksi.

Notaari tarkastaa, että vakuutusoikeudelle on toimitettu asian käsittelyssä tarvittava aineisto. Notaari hankkii mahdollisesti puuttuvat asiakirjat ja huolehtii tarvittavasta kirjeenvaihdosta.

Valmistellut asiat jaetaan esittelijälle pääsääntöisesti vireilletuloajan mukaisessa järjestyksessä.

Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle varataan tilaisuus esittää käsityksensä muiden oikeudenkäynnin osapuolten esittämistä vaatimuksista sekä muusta oikeudenkäyntiaineistosta. Asian saa ratkaista varaamatta asianosaiselle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos valitus jätetään heti tutkimatta tai se on ilmeisen perusteeton tai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen ei muutoin edellytä kuulemista.

Päätöksen valmistelu

Esittelijä perehtyy aineistoon ja laatii esittelymuistion sekä päätösluonnoksen. Esittelymuistiossa voi olla selostusta asiaan liittyvistä tosiseikoista, lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä sekä esittelijän pohdintaa. Päätösluonnoksesta ilmenee esittelijän esitys asian ratkaisuksi ja sen perusteluiksi. Esityksen laatimisen jälkeen aineisto toimitetaan asian ratkaisemiseen osallistuville jäsenille.

Jäsenet perehtyvät asiaan liittyvään aineistoon sekä esittelijän laatimaan esittelymuistioon ja päätösluonnokseen.

Asian ratkaiseminen ja asian käsittelyn päättyminen

Asiat ratkaistaan esittelystä. Ratkaisukokoonpanoihin kuuluu asiaryhmästä ja -lajista riippuen yksi, kaksi, kolme tai viisi jäsentä.

Asian ratkaiseminen ja ratkaisukokoonpanot

Asian ratkaiseminen päättää asian käsittelyn vakuutusoikeudessa. Asian käsittelyn päättyminen vaikuttaa esimerkiksi lisäselvityksen toimittamiseen (kts. lisää”lisäselvitys” ) tai oikeudenkäynnin viivästymistä koskevan vaatimuksen esittämisajankohtaan (kts. lisää "hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä” ).

Päätöksen laatiminen ja lähettäminen sekä asian vireilläolon päättyminen

Istunnon jälkeen esittelijä laatii tehdyn ratkaisun mukaisen päätöksen, joka toimitetaan ratkaisukokoonpanon jäsenille tarkastettavaksi. Sen jälkeen päätös viimeistellään valmiiksi ja asia toimitetaan osaston johtajalle jälkitarkastusta sekä ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden valvontaa varten. Sen jälkeen päätösasiakirjat toimitetaan asianosaisille. Jos asianosaisella on asiamies, päätös toimitetaan lähtökohtaisesti vain asiamiehelle.

Asian vireilläolo vakuutusoikeudessa päättyy päätöksen lähettämiseen. Sitä ennen vakuutusoikeuden päätöksen sisällöstä ei anneta tietoa.

Vakuutusoikeuden päätöksen saatuaan asianosaisena olevan eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai muun laitoksen tulee ryhtyä päätöksestä mahdollisesti aiheutuviin toimenpiteisiin.

Julkaistu 8.9.2020