Käsittelyvaiheet

Asian vireilletulo ja esivalmistelu

Valitus tai hakemus kirjataan vakuutusoikeuden kirjaamossa vireilletulleeksi. Vakuutusoikeudesta lähetetään asian vireilletulon jälkeen muutoksenhakijalle tai hänen asiamiehelleen ilmoitus vireilletulosta, jossa annetaan lisätietoa asian käsittelystä. Kirjaamosta asia siirtyy notaarille valmisteltavaksi.

Notaari tarkastaa, että vakuutusoikeudelle on toimitettu asian käsittelyssä tarvittava aineisto. Notaari hankkii mahdollisesti puuttuvat asiakirjat, huolehtii tarvittavasta kirjeenvaihdosta ja laatii asiasta käsittelymuistion.

Valmistellut asiat jaetaan esittelijälle pääsääntöisesti vireilletuloajan mukaisessa järjestyksessä.

Asiantuntijalausunnon pyytäminen

Vakuutusoikeus voi pyytää vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiltä asiantuntijalausunnon. Lausunto annetaan tiedoksi asianosaisille ennen asian ratkaisemista. Lausunnon antaja ei osallistu jäsenenä asian ratkaisuun vakuutusoikeudessa.

Päätöksen valmistelu

Esittelijä perehtyy aineistoon ja laatii esittelymuistion sekä päätösluonnoksen. Esittelymuistiossa voi olla selostusta asiaan liittyvistä tosiseikoista, lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä sekä esittelijän pohdintaa. Päätösluonnoksesta ilmenee esittelijän esitys asian ratkaisuksi ja sen perusteluiksi. Esityksen laatimisen jälkeen aineisto toimitetaan asian ratkaisemiseen osallistuville jäsenille.

Jäsenet perehtyvät asiaan liittyvään aineistoon sekä esittelijän laatimaan esittelymuistioon ja päätösluonnokseen.

Asian ratkaiseminen

Asiat ratkaistaan esittelijän esittelystä.

Kolmi- ja viisijäseniselle kokoonpanolle kuuluvat asiat voidaan ratkaista istuntoa järjestämättä, kun kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä ja hyväksyneet päätösluonnoksen perusteluineen merkinnöillään, eikä yksikään jäsen ole esittänyt istunnon järjestämistä.

Kaksijäsenisessä kokoonpanossa ratkaistavat asiat on määritelty oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 4 §:ssä. Kaksijäsenisessä kokoonpanossa asia on siirrettävä kolmijäsenisen kokoonpanon ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä.

Yhden tuomarin kokoonpanossa ratkaistavat asiat on määritelty oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 5 §:ssä.

Istunnossa ratkaistavan asian ajankohdan määrää puheenjohtaja. Istunnossa ovat läsnä kaikki asian ratkaisemiseen osallistuvat jäsenet. Lääkeopillisten asioiden ratkaisemiseen osallistuu esittelijän sijasta lääkärijäsen. Istunnossa asiasta keskustellaan. Jos päätöksentekoon osallistuvat jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä, siitä äänestetään. Asian ratkaisemisen ajankohdasta ei ilmoiteta erikseen.

Päätöksen laatiminen ja lähettäminen

Istunnon jälkeen esittelijä laatii tehdyn ratkaisun mukaisen päätöksen, joka toimitetaan ratkaisukokoonpanon jäsenille tarkastettavaksi. Sen jälkeen päätös viimeistellään valmiiksi ja esittelijä allekirjoittaa lopulliset päätöskappaleet. Asia toimitetaan vielä osaston johtajalle jälkitarkastusta sekä ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden valvontaa varten. Sen jälkeen päätösasiakirjat toimitetaan asianosaisille. Jos asianosaisella on asiamies, päätös toimitetaan lähtökohtaisesti vain asiamiehelle.

Asian käsittely vakuutusoikeudessa päättyy päätöksen lähettämiseen. Sitä ennen vakuutusoikeuden päätöksen sisällöstä ei anneta tietoa.

Vakuutusoikeuden päätöksen saatuaan asianosaisena olevan eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai muun laitoksen tulee ryhtyä päätöksestä mahdollisesti aiheutuviin toimenpiteisiin.

 
Julkaistu 14.6.2018