Muutoksenhaku

Päätökseen, josta voi valittaa vakuutusoikeuteen, on liitetty valitusosoitus. Valitusosoituksesta ilmenee, miten valituksenalaiseen päätökseen haetaan muutosta.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa on yleissäännökset muutoksenhausta vakuutusoikeuteen. Muissa laeissa voi olla täydentäviä tai eriäviä säädöksiä. Hallintoprosessilain siirtymäsäännösten nojalla osaan käsiteltävänä olevista asioista sovelletaan edelleen vanhaa hallintolainkäyttölakia.

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetussa laissa on säädetty ylimääräisinä muutoksenhakukeinoina päätöksen poistamisesta ja päätöksen purkamisesta.

Asiointikieli

Asiakirjoja voidaan toimittaa vakuutusoikeudelle suomeksi tai ruotsiksi sekä myös pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä, sen mukaan kuin siitä säädetään saamen kielilaissa (1086/2003).


Valitusasian saattaminen vakuutusoikeuden käsiteltäväksi

Valitusasia saatetaan vakuutusoikeuden käsiteltäväksi kirjallisella valituskirjelmällä. Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä tai lähettiä käyttäen tai postilähetyksenä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköpostilla tai telekopiona.

Oikeusministeriön turvaposti on vaihtoehtoinen tapa toimittaa salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja.

Ohje

turvapostin lähettämiseen.

Valituksen voi lisäksi jättää hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa niissä asioissa, joissa valitus toimitetaan valitusosoituksen mukaan päätöksen tehneen etuuslaitoksen sijaan suoraan vakuutusoikeudelle.

Valituskirjelmän laatimisessa tulee noudattaa valituksen kohteena olevaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa annettuja ohjeita.

Muutoksenhakuohjeena olevasta valitusosoituksesta ilmenee

 • valitusaika ja mistä se lasketaan
 • selostus valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä
 • että muutosta haetaan vakuutusoikeudelta
 • viranomainen, jolle valitus toimitetaan, sekä tarvittavat yhteystiedot
 • ohje valituskirjelmän perille toimittamisesta

Valitus tehdään kirjallisesti ja valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • vaatimusten perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan yhteystiedot ja prosessiosoite

 • valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot
 • jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava
 • valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanyt enemmän kuin yhden prosessioisoitteen, voi vakuutusoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
 • yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä vakuutusoikeudelle

Itseoikaisu valitusmenettelyn osana

 • Useimmissa vakuutusoikeuden toimivaltaan kuuluvissa valitusasioissa sovelletaan itseoikaisua, ja siitä ohjeistetaan valituksenalaisen päätöksen valitusosoituksessa.
 • Itseoikaisussa vakuutusoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava alkuperäisen päätöksen tehneelle etuuslaitokselle.
 • Itseoikaisu sisältyy vakuutusoikeudelle osoitettuun valitukseen, joten itseoikaisua ei erikseen tarvitse valittajan vaatia
 • Jos etuuslaitos hyväksyy valituksessa tehdyt vaatimukset kokonaan, se antaa oikaisupäätöksen eikä valitusta siirretä vakuutusoikeuteen. Näin valituksen käsittelyaika lyhenee huomattavasti.
 • Jos etuuslaitos hyväksyy valituksen vain osittain, se voi antaa tästä väliaikaisen päätöksen ja siirtää valituksen muilta osin vakuutusoikeuden käsittelyyn.
 • Jos etuuslaitos ei hyväksy valituksen vaatimuksia miltään osin, se siirtää valituksen vakuutusoikeuden käsittelyyn.

Oikaisuvaatimusmenettely sotilasvammalain mukaisissa asioissa

Valtiokonttorin päätökseen, joka on annettu sotilasvammalain nojalla 1.1.2016 jälkeen, voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Valtiokonttorin päätökseen on liitetty muutoksenhakuohje. Vasta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen.

 • Oikaisuvaatimusmenettelyssä Valtiokonttorille osoitettu muutoksenhakukirjelmä on toimitettava Valtiokonttorille.
 • Valtiokonttorin oikaisuvaatimuksen perusteella antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeudelle, ja valituskirjelmä on toimitettava vakuutusoikeuteen.

Päätöksen poistamista koskevan asian saattaminen vakuutusoikeuden käsiteltäväksi

Vakuutusoikeus voi hakemuksesta poistaa antamansa lainvoimaisen päätöksen tai muutoksenhakulautakunnan antaman lainvoimaisen päätöksen, jos se katsoo päätöksen perustuvan virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai olevan ilmeisesti lain vastainen. Vakuutusoikeus voi vireillä olevan asian ratkaisemisen yhteydessä poistaa siihen liittyvän päätöksen ilman hakemusta tai esitystä. Poistomenettelyä sovelletaan useimmissa vakuutusoikeudessa käsiteltävissä asiaryhmissä.

Poistohakemuksen määräaika

 • Päätöksen poistamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.
 • Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta.

Poistohakemuksen laatiminen

 • Hakemus laaditaan kirjallisesti.
 • Hakemuksessa on ilmoitettava päätös, johon poistoa haetaan.
 • Hakemuksessa on yksilöidysti selostettava, miltä osin ja millä tavoin hakija katsoo päätöksen olevan ilmeisesti lain vastaisen tai perustuvan virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen.
 • Hakemus on perusteltava.
 • Hakemuksen liitteenä on oltava päätös, johon poistoa haetaan, alkuperäisenä tai kopiona.
 • Hakemuksen liitteeksi voi toimittaa uutta selvitystä.
 • Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa
 • Hakemuksen voi myös toimittaa vakuutusoikeuteen henkilökohtaisesti, asiamiestä tai lähettiä käyttäen, postilähetyksenä, sähköpostina tai telekopiona.

Valittajan yhteystiedot

 • Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan postiosoite. Hakijan on myös ilmoitettava mahdolliset yhteystietojen muutokset.

Oikeudenkäyntimaksut

 • Päätöksen poistamista koskevissa yksityishenkilön vireille panemissa asioissa peritään oikeudenkäyntimaksuna 270 euroa lukuun ottamatta tilanteita, joissa poistohakemus hyväksytään.
 • Maksuvelvollinen on poistohakemuksen vireillepanija. Oikeudenkäyntimaksu peritään jälkikäteen. Maksu peritään, vaikka poistohakemus peruutettaisiin.
 • Oikeudenkäyntimaksuista on luettavissa lisää täällä.

Täytäntöönpanon keskeyttäminen

Muutoksenhakija voi vaatia päätöksen täytäntöönpanokieltoa tai alkaneen täytäntöönpanon keskeytettämistä, valituksensa yhteydessä. Vaatimuksen voi tehdä valituskirjelmässä tai erillisessä hakemuksessa, myös valituksen käsittelyn aikana. Vaatimus on perusteltava. Vakuutusoikeus voi ennen valituksen ratkaisemista kieltää täytäntöönpanon tai määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi.


Asiamies

Asianosaisella on oikeus käyttää asiamiestä.

Kirjallisessa menettelyssä asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja ja merkittävä prosessiosoite. Vakuutusoikeus lähettää tällöin kaiken asian käsittelyyn liittyvän postin prosessiosoitteeseen. Valtakirja on toimitettava myös silloin, kun asiamies toimii hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun kautta. Tällöin vakuutusoikeus lähettää asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat asiamiehelle sähköisessä asiointipalvelussa.

Asianajajan, julkisen oikeusavustajan ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitetun luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos vakuutusoikeus niin määrää. Jollei vakuutusoikeus toisin määrää, valtakirjaa ei tarvitse myöskään esittää, jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai muutoksenhakulautakunnassa.

Pelkästään kirjelmän laatijaksi merkittyä henkilöä ei katsota asiamieheksi.

Julkaistu 9.9.2020