Muutoksenhakukeinot

Hallintolainkäyttölaissa on yleissäännökset valituksen tekemisestä. Muissa laeissa voi olla täydentäviä tai eriäviä säädöksiä.

Päätökseen, josta voi valittaa vakuutusoikeuteen, on liitetty valitusosoitus. Valitusosoitus on muutoksenhakuohje, josta ilmenee miten valituksenalaiseen päätökseen haetaan muutosta.

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetussa laissa on säädetty ylimääräisinä muutoksenhakukeinoina päätöksen poistamisesta ja päätöksen purkamisesta.

Asiointikieli

Asiakirjoja voidaan toimittaa vakuutusoikeudelle suomeksi tai ruotsiksi sekä myös pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä, sen mukaan kuin siitä säädetään saamen kielilaissa (1086/2003).

 
Julkaistu 12.11.2019